Какво ново?

10 юни 2011

Разделяне на продажби

Създадена е нова функция, която е разширен аналог на съществуващата, позволяваща отделяне на желани стоки в отделна продажба. Тази операция позволява отделяне на количества от желани стоки в нова продажба. Това означава, че дадена стока ще я има и в двете продажби, като сбора от двете е равен на общия първоначален от старата продажба.

10 юни 2011

Създаване на договори

Оптимизирана е функцията, която позволява генериране на текстов документ на базата на множество поръчки. Ако системата срещне стоки с еднакъв код, цена и отстъпка, тя ги обединява количествено на един ред от спецификацията към договора.

10 юни 2011

Справка за брак

Създадена е нова справка, която показва списък на всички бракувани стоки за период и от кой обект. Достъпна е от менюто "Справки".

23 мар 2011

Важни клиенти

В номенклатурата на контрагентите вече има възможност за отбелязване на желани като "важни" с цел ограничаване на списъка до по-малко записи и по-лесна работа. Функциите са достъпни от десен бутон на мишката и меню "Важни клиенти" в таблицата с клиенти.

23 мар 2011

Ново фискално устройство

Системата може да разпечатва касови бонове директно на касов апарат "Daisy Micro".

23 мар 2011

Еко печати

Създадени са варианти на еко-печат на продажбите. Кратки продажби (с малко редове) могат да бъдат разпечатвани по две на един лист А4.

15 фев 2011

Заключване при продажба

Поръчката може да бъде заключена за редакция/изтриване при наличието на ПРОДАЖБА. Активира се с настройка от менюто "Системни/Настройки/Документи/Поръчки".

02 фев 2011

Нова справка

Създадена е справка, която показва всички протоколи за прехвърляне на стоки между обекти за период. Справката позволява филтриране по обекти в неограничен брой комбинации между обекта-изпращач и обекта-приемник. Справкате е достъпна от меню "Справки/Прехвърляния между обекти"

01 фев 2011

Проформа от поръчка

Добавена е възможност за генериране на проформа фактура от поръчка. Това е помощна функция и новият документ НЕ Е обвързан с поръчката. Опцията е достъпна от бутона с допълнителни функции.

31 яну 2011

Договори

Разширена е възможността за печат на договори и протоколи. Вече освен документи свободен текст, Вие можете да генерирате и такива от фиксирани бланки. За целта при създаване на нова, трябва да укажете типа на бланката - свободна или фиксирана. Във вторият случай трябва да използвате специализираният редактор за бланки тип fr3. При отваряне на последния, в заготовката на бланката виждате всички константи, които можете да използвате, заградени в квадратни скоби "[" и "]" и кратко описание. След като приключите с корекциите, не забравяйте да запазите промените, преди да затворите редактора. Освен собствен, имате възможност да импортнете и външен .fr3 файл. В модула за договори и протоколи, фиксираната бланка се появява в списъка бланки, заедно с всички останали. Особеност е, че когато се позиционирате на нея, секцията "Ръчна редакция и печат" изчезва. Разпечатването по таква бланка става директно чрез бутона с принтер (клавиша F7).