Модули, функции, приложение

Модули

NK Autoservice съдържа следните основни модули:

Модул Автосервиз

Модул Автотенекеджийни услуги

Модул Продажби

Модул Застраховане

Функции

NK Autoservice е изграден на базата на доказалия се във времето и одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти - NK Software ERP

Освен всички функции, които наследява от ядрото, NK Autoservice добавя:

 

Автомобили
Организиране на всички автомобили, които някога са посещавали сервиза. Пълни данни по марка и модел, въвеждане на номер на РАМА, както и параметри за автоматични калкулации - клас, код на цвета. Чрез ежедневната дейност се генерира история на всеки автомобил.

Разширена поръчка
Стандартната поръчка е разширена със система за статуси, за да знаете винаги какво се случва с всеки ремонт. Допълнителни документи - протокол при приемане на автомобила, работна карта и др. Разделение на съдържанието по типове дейности за по-добра прегледност

Наредба 24
Безплатно въвеждане на нормовремената по типове ремонтни операции от Наредба 24 за застрахователната дейсност, спазвана от повечето застрахователни компании. Възможност за корекция и добавяне на нови операции.

Застрахователи
Възможност за описване на застраховател, заедно с основния клиент/собственик на автомобила/. Отделна отчетност и баланс с всеки застраховател. Възможност за разделяне на части и ремонтни операции от една поръчка между собственика и застрахователя.

Застраховки
Самостоятелна и независима система в рамките на програмата. Има помощни функции, ако предлагате като допълнителна услуга сключването на застраховки. Инструменти за автоматично разделяне на вноски, пресмятане на самоучастие. Аларми за наближаващи вноски

Нормовремена и ценообразуване /за тенекеджийни и бояджийни улуги/
Комбинирането на различни компоненти - застраховател, клас на автомобила, код на цвета, степен на увреждане на детайла - може да позволи предлагането на готови данни за калкулацията - време за изпълнение и цена. Тази функция спестява много време за проверка на множество ценови листи и каталози

Приложение на софтуера за автосервиз

Приемане на автомобила

При приемане на автомобила се описват неговите данни, данните на собственика, наличната окомплектовка на автомобила и се попълва сервизна поръчка. В NK Autoservice може да избирате от два типа поръчки:

При използване на разширената поръчка можете да въведете допълнително и данни за застраховател, когато клиента има застраховка и разходите по ремонта ще бъдат за сметка на застрахователя. Разширената поръчка е съобразена с изискванията на Наредба 24 описваща методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС. При разширената поръчка за ремонт са разработени допълнителни инструменти, които улесняват избора на ремонтни операции и ставките описани в наредбата спрямо възрастта на автомобила, неговият клас и вида на лаково-бояджийното покритие.

При избора на части за влагане в автомобила можете да се възползвате от системата за части аналози, която ви позволява да дадете предложения за аналогични или по-изгодни части за влагане при ремонта. Също така на разположение и външен каталог на части, които са подадени от производителите, но не са участвали в досегашният Ви оборот.

След въвеждане на данните на автомобила можете да изведете протокол за приемане на автомобила, поръчка за ремонт и калкулация на щетата предназначена за застрахователя. Може да разгледате примерни документи издавани на този етап:

При рутинни ремонти или гаранционно обслужване на автомобила и смяна на консумативи, частите и ремонтните операции често се повтарят и са едни и същи за дадена марка и модел автомобил. В тези случай е удобно да се използва системата за шаблонни ремонти (сетове), в която се описват предварително шаблони за рутинни ремонти и влагане на части.

Ремонт на автомобила и влагане на резервни части

След приемане на автомобила в сервиза се пристъпва към неговият ремонт и влагане на резевните части, предвидени в поръчката. Често се налага в процеса на работа да бъдат извършени допълнителни ремонти или се откриват още части, които се налага да бъдат сменени. NK Autoservice позволява промяна на поръчката в процеса на работа.

Софтуерът разполага с отделен интерфейс за изписване на частите, което позволява да се използва при класическа схема на организация в автосервиз: приемчик, монтьор, складов отговорник, касиер. Изписването на части по дадена поръчка може да бъде извършено наведнъж или поетапно в продължение на по-голям период, когато автомобилът не може да бъде отремонтиран в рамките на деня. Поетапното изписване на части позволява много точно отчитане на наличностите - частите се изписват в момента на влагането им. Това дава и реален поглед върху намиращите се в момента автомобили в сервиза и степента на завършеност на ремонта им. Това може да се проследи, чрез създадената автоматична система за статуси на автомобилите.

Приключване на поръчката и издаване на документи.

Едновременно с изписване на частите и извършването на ремонтите се генерира парично задължение за стойността на тези части и услуги от страна на клиента или от страна на застрахователя (при разширена поръчка в зависимост от направеният избор). От момента на изписване на всички части и извършване на ремонтите, софтуера зяпочва да изпълнява стандартни складови функции и отношения с контрагенти. След изготвяне на продажба от поръчката, задължението по нея може да се покрие с платежен документ, може да се издаде фактура, гаранционна карта и приемо- предавателен протокол.

При изготвяне на продажбата, както и още по време на поръчката или в процеса на ремонт, могат да бъдат правени авансови плащания, които до се приспаднат при окончателното разплащане. При организация с повече обекти (складове, сервизи или сервизни клетки), може да се приложи система за резервиране на частите по даден ремонт, за да се избегне неточна информация при преглед на наличностите.

Действията на този етап могат да се прилагат директно, т.е. без да е необходимо изготвяне на сервизна поръчка - Например при директна продажба на части на приципа на магазин. Имате възможност и тек да използвате системата за баркод организация, която може да работи хибридно - баркодове идващи с продуктите и вътрешна система от баркодове. Имате възможност за използване и на системата за определяне на ценова политика.

Справки свързани с дейността на автосервиза

Спецификата на дейността предполага освен основните справки по отношение на наличността, задълженията на контрагентите, печалба и обороти на продукти и парични средства, да могат да се извеждат и справки за сервизната дейност. В MiniMax Автосервиз можете да направите следните специални справки:

Модул за застраховки

Модулът е разработен за улеснение на издаване на застрахователни полици и следене на вноските по тях. Модулът автоматично изчислява стойността на застрахователната премия, стойността на вноските при разсрочено плащане и предупреждава за изтичане на срока за плащане на полиците. Модулът за застраховки е свързан със системата за съобщения и известяване и дава възможност за изпращане на съобщения (e-mail) до клиентите със изтичащ срок за плащане.

{inclu�'�'