Какво ново?

31 яну 2019

Нов интерфейс за продажби на дребно

Наличен е съвсем нов интерфейс за продажби на дребно с подобрени функции, комбинирана възможност за сканиране на баркод и избор на стоки чрез дървовидна структура с бутони.

31 яну 2019

Разширена оборотна ведомост

Създадена е нова справка - "Разширена оборотна ведомост". Тя е конструирана на базата на стандартна ведомост със следните особености:

  • Приходът и разходът са разделени по типове документи: доставки, продажби, липси, излъшъци, брак, вътрешни разходи и т.н.
  • Всички стойности са без ДДС, без значение общите настройки на системата
  • Въведен е фиксиран период на справката от 1 месец
  • Създадена е функционалност за междинно записване (приключване) на предходния месец и използване на готовите данни за следващия, за по бърза работа

 

31 яну 2019

Активни/Неактивни стоки

С натрупване на данни, скоростта на работя се намаля. Причината не е техният обем в базата данни, а този, който се "зарежда" в програмата при работа. Ако за документите има работен период, който да ограничи броя записи, които се зареждат, при номенклатурите не е така.

Специално за стоките, които поради различни причини могат да спрат да бъдат продавани след изчерпване, е създаден лесен инструмент, чрез който те да бъдат "изключвани". Тези стоки, които се скриват, не се заличават физически от базата данни, а се указва на програмата да не ги зарежда, ако изрично не се подаде команда за това.

Тези операции се извъшват от тук: модулът "Номенклатури/Стоки" => десен бутон на мишката на произволно мястно в таблицата със стоки => Активни/Неактивни/Конфигуратор. В появилия се прозорец, с лесни отметки могат да бъдат указани стоки, които да не се зареждат първоначално и да не бавят системата.

31 яну 2019

Инвентаризация по обекти

Промяната се изразява във възможността от вече изготвена и "преброена" инвентариазация да бъдат генерирани протоколи за липси и излишъци, вместо такива за начални наличности. Системата сама разделя стоките и определя коя в кой документ трябва да попадне.

Отпада необходимостта от спазване на правилото, че за дата, която има инвентаризация е необходимо да няма документи по оборота - доставки, продажби и др.

Предвидена е настройка, която да "включва и изключва" възможността за генериране на протоколи за липси и излишъци с една и съща дата

31 яну 2019

Протоколи за липси и излишъци

Добавени са два много удобни документа за регулиране и поддържане на правилна наличност, когато са установени фактически липси или излишъци на стоки. При дребни отклонения тези документи спестяват залагането на нови салда и всички произтичащи от това неудобства за ежедневната работа.

Всички справки, като наличност, оборот и др. са актуализирани, за да взимат под внимание тези документи.

Модулът се отваря стандартно от меню "Документи/Протоколи за липси и излишъци". Особеното е, че при създаване на нов документ се визуализра диалог, който предлага на оператора варианти какъв протокол да създаде - за липса или за излишък. Документът се попълва по познатият начин.

27 мар 2015

Система за следене на продажната цена

Създадена е система за записване и извеждане като справка на историята на продажната цена за всяка стока. Активира се от менюто "Системни/Настройки/Стоки/Още.../Следене на хронология на продажната цена". След обелязването на тази отметка, при всяка редакция на цената в номенклатурата, системата отправя въпрос дали тази редакция да бъде записана в хронологията. Ако се избере "Да", цената се записва в специална таблица, заедно с текущата дата от сървъра. Хронологията е достъпна от справката за "Най-добра цена" от номенклатурата на стоките, бутонът:

Тази система позвлява да проследите как се е движила продажната цена за произволен период, без да е необходимо през същият да е имало каквото и да е движение по тази стока: доставки, продажби и т.н.

23 окт 2014

Рекурсия

Важно за всички, които използват дървовидна структура на контрагенти или стоки. Вече съдържанието на групата се показва рекурсивно т.е. съдържанието на тази, на която сме позиционирани, както и на всички подчинени, без ограничение на нивото надолу.

23 окт 2014

Управление на колонките на таблиците

Съществуващата от много години система за настройка на това всеки потребител кои колонки да вижда за всяка таблица, вече се обогати с нова функция: на видимите му колонки - дали да може да редактира съдържанието им или не. Менюто на десния бутон на мишката вече се казва "Упраление на колонки". Запазен е принципа всички колонки да са видими по подразбиране и за всеки потребител да се указват изрично забранените. Разликата е, че има две секции и всяка колконка може да се укаже независимо дали ще бъде видима и разрешена за редакция.

Тази функционалност допълва и обогатява цялостната система за потребителски достъп и позволява още по прецизна и фина настройка.

23 окт 2014

Система за отчитане на входяща консигнация

Създаден е инструмент, който позволява по-бързо и лесно да отделите стоките, които сте получили на консигнация и в последствие сте продали на крайни клиенти. На определено време, Вие се отчитате на доставчика какво сте продали, получавате фактура и разплащате продадените стоки. Възниква въпроса - как да отделим тези стоки от общо получените на консигнация, за да въведем номер на фактура и да разплатим. За това помага този инструмент. Намира се в меню "Документи/Разпределение на входяща информация". Избира се доставчик и обект, в който е извършена консигнацията. След натискане на бутона "Справка" се показват две таблици. Лявата съдържа всички доставени на консигнация стоки от този доставчик, които не са разпределени. Дясната по подразбиране е празна. Тя трябва да съдържа тези артикули, които трябва да се отделят в нова доставка. Нейното попълване може да стане по 3 начина, в зависимост от необходимостта:

  • Ръчно - въвежда се кода на артикула и количество от клавиатурата
  • Чрез бутона "Зареди продажби" - в таблицата се зарежат всички артикули, които са продадени през работния период на справката и някога са били доставяни от избрания доставчик
  • Попълване на всички продажби за период от справката "Оборот на продажби". На готово генерираната справка за стоки се избира менюто "Десен бутон/Добавяне в списък за разпределение на консигнация" и МиниМакс ги попълва автоматично. След като отворите меню "Документи/Разпределение на входяща информация" - те ще Ви очакват.

Списъкът може да бъде редактиран ръчно. Той е различен за всеки потребител и всеки може да обработва само собственият си. След като съставим необходимия списък се избира бутона "Разпределение". МиниМакс автоматично намира на хронологичен принцип доставките на консигнация и отделя количества в нова доставка, докато изчерпи списъка за разпределение или докато има налични доставени количества. Особеност е избора на дата на новата доставка. МиниМакс предлага по подразбиране датата на най-ранна консигнация, но дава и възможност за избор за промяна, ако сметнете за необходимо. След като разпределението приключи, в дясната таблица остават само тези стоки, чиито остатъчни количества за по-големи от нула т.е. не е достигнала консигнация за да се покрият.

На този принцип имате възможност да изчерпвате една или няколко големи доставки на консигнация многократно. За да не се загуби историята, какво точно се е случвало, е създадената допълнителна функция във формата за доставки. Когато сме позиционирани на доставка, която е указана като консигнационна, в менюто "Допълнителни функции" (жълтата звездичка) се появавя точка "Показване на разпределението на косигнация [номер и дата на документа]". Отваря се прозорец, който визуализира всички разпределяния от тази консигнация, заедно с номера и датата на фактурата от доставчика.

Модулът за консигнация се активира от меню "Насторйки/Допълнителни модули"

04 юли 2014

Кирилица/Латиница - БДС/Фонетична

Понякога постоянното превключване между кирилица и латиница и различните клавиатурни подредби може да е много досадно. За целта в MiniMax е създадена специална система за съответствия на символи, за да можете винаги да намерите това, което ви трябва, дори и да го напишете на друг "език". Например: ако търсите думата "раница", но в момента сте на латиница и напишете "ranica" - MiniMax ще открие съвпадения, за разлика от други софтуери. Същото важи и ако напишете "иьхсъь" - "раница", но когато клавиатурата е настроена на БДС, а вие пишете на фонетична подредба - MiniMax ще открие всичко.